การศึกษา - เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ

การศึกษา - เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ

เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ - ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม หน่วยบริการนครชัยศรี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการนครชัยศรี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์โดยมีประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน นายอำเภอนครชัยศรี ประธานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนครชัยศรี ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการรับการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค จากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนเด็กพิการในวัยเรียนมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่มีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ เนื่องจากที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเด็กพิการ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงมีนโยบายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละจังหวัดประสานขอใช้อาคารสถานที่หน่วยงานต่างๆ ที่ว่าง หรือยุบ รวม เลิก สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการสาขาอำเภอขึ้น เพื่อให้เด็กพิการในชุมชนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษา จากหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษได้สะดวก ทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

ขอบคุณ... https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4628598

ที่มา: khaosod.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ส.ค.63
วันที่โพสต์: 3/08/2563 เวลา 10:42:46 ดูภาพสไลด์โชว์ การศึกษา - เปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ