ศธ.เริ่มแผนจัดการศึกษาให้คนพิการ ยอมรับขาดครูสอนเด็กพิการอีกเพียบ

แสดงความคิดเห็น

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2556 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึง แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้พิการแต่ละประเภทให้มีโอกาสและสิทธิในการ เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนแผนฯ จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทั้งระบบ และทุกหน่วยงานจะต้องอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน และข้อมูลจะต้องเชื่อมต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ศธ. รวมถึงมีแผนพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษอย่างเพียงพอ มีการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูและพัฒนาระบบจูงใจครู มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ส่วนผู้ที่พิการน้อยเรียนรวมกับเด็กปกติ มีกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการ ให้เป็นเลิศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยมอบให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณากฏหมาย 2 ฉบับประกอบกัน คือ พ.ร.บ.การศึษาการศึกษาแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อออกระเบียบที่เกี่ยวของมาใช้ดำเนินการอุดหนุนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ นี้ จัดโดยบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ไม่ได้สังกัดราชการ สำหรับการดำเนินงานจะต้องประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์(พม.) เพื่อขอใช้งบฯกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งขณะนี้ ทางพม. แจ้งว่าหากศธ.เสนอความต้องการไปก็พร้อมจะสนับสนุนงบฯให้ อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้การดำเนินงานตามแผนเว้นช่วงนานเกินไป จึงให้มีการประชุมบ่อยขึ้น เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ซึ่งขณะนี้ ศธ.ยังขาดแคลนครูและบุคลากรสำหรับจัดการเรียนการสอนคนพิการ อีกจำนวนมาก ขณะเดียวกันเราก็มีเด็กคนพิการที่ต้องได้รับการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้นด้วย ที่ผ่านมาเด็กพิการน้อยสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติ ในสถานศึกษาทั่วไป กว่า 10,000 โรง ดังนั้น หากจะให้เด็กพิการได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ศธ.ก็จะต้องเพิ่มครูและบุคลากรสำหรับผู้พิการอีกจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในขั้นแคลนมากอยู่แล้ว

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า จากแผนปี 2550 พบว่ามีคนพิการอยู่ 9 ประเภท และในทุกระบบและทุกระดับการศึกษานี้มีอยู่จำนวนรวม 228,807 คน และได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2555 พบว่ามีผู้พิการอยู่ จำนวน 342,787 คน และในจำนวนนี้อยู่ในระบบการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 320,032 คน ที่เหลือกระจายอยู่ในสังกัด สอศ., สกอ.และ กศน.

( แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56 )

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 23/10/2556 เวลา 03:37:23

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2556 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึง แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้พิการแต่ละประเภทให้มีโอกาสและสิทธิในการ เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนแผนฯ จะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทั้งระบบ และทุกหน่วยงานจะต้องอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน และข้อมูลจะต้องเชื่อมต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ศธ. รวมถึงมีแผนพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษอย่างเพียงพอ มีการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูและพัฒนาระบบจูงใจครู มีศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ส่วนผู้ที่พิการน้อยเรียนรวมกับเด็กปกติ มีกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการ ให้เป็นเลิศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยมอบให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณากฏหมาย 2 ฉบับประกอบกัน คือ พ.ร.บ.การศึษาการศึกษาแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อออกระเบียบที่เกี่ยวของมาใช้ดำเนินการอุดหนุนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ นี้ จัดโดยบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ไม่ได้สังกัดราชการ สำหรับการดำเนินงานจะต้องประสานงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์(พม.) เพื่อขอใช้งบฯกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งขณะนี้ ทางพม. แจ้งว่าหากศธ.เสนอความต้องการไปก็พร้อมจะสนับสนุนงบฯให้ อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้การดำเนินงานตามแผนเว้นช่วงนานเกินไป จึงให้มีการประชุมบ่อยขึ้น เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ซึ่งขณะนี้ ศธ.ยังขาดแคลนครูและบุคลากรสำหรับจัดการเรียนการสอนคนพิการ อีกจำนวนมาก ขณะเดียวกันเราก็มีเด็กคนพิการที่ต้องได้รับการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้นด้วย ที่ผ่านมาเด็กพิการน้อยสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติ ในสถานศึกษาทั่วไป กว่า 10,000 โรง ดังนั้น หากจะให้เด็กพิการได้เข้าเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ศธ.ก็จะต้องเพิ่มครูและบุคลากรสำหรับผู้พิการอีกจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในขั้นแคลนมากอยู่แล้ว รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า จากแผนปี 2550 พบว่ามีคนพิการอยู่ 9 ประเภท และในทุกระบบและทุกระดับการศึกษานี้มีอยู่จำนวนรวม 228,807 คน และได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2555 พบว่ามีผู้พิการอยู่ จำนวน 342,787 คน และในจำนวนนี้อยู่ในระบบการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 320,032 คน ที่เหลือกระจายอยู่ในสังกัด สอศ., สกอ.และ กศน. ( แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...