ศธ.เห็นชอบแผนการศึกษาคนพิการจัดเรียนรวม-ผุดระเบียบตั้งศูนย์-พม.หนุนงบฯ

แสดงความคิดเห็น

นาย จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาคนพิการระยะ 5 ปี (2555-2559) โดยมีสาระสำคัญ 7 ข้อ คือ 1.การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ 2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3.การจัดการเรียนรวม 4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ และ 7.กองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการ โดยในส่วนการจัดการเรียนรวมนั้น สถานศึกษาจะต้องรับนักเรียนพิการทุกคนเข้าเรียน แต่ในทางปฏิบัติขณะนี้มีร.ร.ประมาณ 10,000 โรง เท่านั้น ที่รับคนพิการเข้าไปเรียนรวม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว จะต้องให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อคนทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าว ต่อว่า ที่ประชุมยังรับทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษาเฉพาะความพิการ ซึ่งที่ผ่านมา ไม่มีกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงรองรับเรื่องนี้ ศูนย์ดังกล่าวจึงไปอยู่กับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และไม่มีการรับรองมาตรฐาน จึงไม่สามารถรับเงินอุดหนุนได้ตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงให้ใช้กฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 ไปออกระเบียบการจัดตั้งศูนย์ และกำหนดมาตรฐาน ให้องค์กรจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนับสนุนงบประมาณ และใช้งบฯ ของกองทุนส่งเสริมสำหรับคนพิการมาดำเนินการ

"ขณะนี้ บุคลากรในด้านดูแลคนพิการยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเฉพาะหากเรียนรวม คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ขณะนี้มีนักเรียนพิการเรียนรวมกับนักเรียนปกติประมาณ 1 ใน 3 ซึ่งจากข้อมูลในปี"50 มีนักเรียนพิการ 9 ประเภท ในทุกระบบและระดับการศึกษา มีจำนวน 228,807 คน และเพิ่มขึ้น โดยในปี"55 มีคนพิการ 342,787 คน เฉพาะสังกัดสพฐ. มีจำนวน 320,032 คน ที่เหลือจะกระจายอยู่ตามสังกัดต่างๆ ของศธ." นายจาตุรนต์กล่าว

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNVEl4TVRBMU5nPT0= (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.56

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 23/10/2556 เวลา 03:34:33

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นาย จาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาคนพิการระยะ 5 ปี (2555-2559) โดยมีสาระสำคัญ 7 ข้อ คือ 1.การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ 2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3.การจัดการเรียนรวม 4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ และ 7.กองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการ โดยในส่วนการจัดการเรียนรวมนั้น สถานศึกษาจะต้องรับนักเรียนพิการทุกคนเข้าเรียน แต่ในทางปฏิบัติขณะนี้มีร.ร.ประมาณ 10,000 โรง เท่านั้น ที่รับคนพิการเข้าไปเรียนรวม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว จะต้องให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อคนทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา รมว.ศธ.กล่าว ต่อว่า ที่ประชุมยังรับทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษาเฉพาะความพิการ ซึ่งที่ผ่านมา ไม่มีกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงรองรับเรื่องนี้ ศูนย์ดังกล่าวจึงไปอยู่กับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และไม่มีการรับรองมาตรฐาน จึงไม่สามารถรับเงินอุดหนุนได้ตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงให้ใช้กฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 ไปออกระเบียบการจัดตั้งศูนย์ และกำหนดมาตรฐาน ให้องค์กรจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนับสนุนงบประมาณ และใช้งบฯ ของกองทุนส่งเสริมสำหรับคนพิการมาดำเนินการ "ขณะนี้ บุคลากรในด้านดูแลคนพิการยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเฉพาะหากเรียนรวม คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ขณะนี้มีนักเรียนพิการเรียนรวมกับนักเรียนปกติประมาณ 1 ใน 3 ซึ่งจากข้อมูลในปี"50 มีนักเรียนพิการ 9 ประเภท ในทุกระบบและระดับการศึกษา มีจำนวน 228,807 คน และเพิ่มขึ้น โดยในปี"55 มีคนพิการ 342,787 คน เฉพาะสังกัดสพฐ. มีจำนวน 320,032 คน ที่เหลือจะกระจายอยู่ตามสังกัดต่างๆ ของศธ." นายจาตุรนต์กล่าว ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNVEl4TVRBMU5nPT0= ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...