ศธ.เล็งออกระเบียบตั้งศูนย์ดูแลเด็กพิการ พร้อมเร่งผลิต-อบรมครู

แสดงความคิดเห็น

อ่านอักษรเบลล์ (www.kapook.com)

ศธ.เร่งพัฒนาการศึกษาคนพิการ วางแผนผลิตและอบรมครูดูแลเด็กพิการเรียนร่วมได้ ชี้ปัจจุบันเด็กพิการเรียนร่วมใน ร.ร.ปกติกว่า 1 หมื่นโรงเท่านั้น ขณะที่ข้อมูลในปี 55 พบว่ามีเด็กพิการในระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่า 3.4 แสนคน พร้อมเตรียมแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อออกระเบียบจัดตั้งศูนย์การเรียน การศึกษาเฉพาะความพิการโดยประสานพม.ขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมสำหรับคนพิการมาดูแล

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อ เร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการศึกษาคนพิการ ซึ่งมีสาระสำคัญทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ 2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3.การจัดการเรียนรวม 4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ และ 7.กองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการ โดยในส่วนของการจัดการเรียนรวมนั้นสถานศึกษาจะต้องรับนักเรียนพิการทุกคน เข้าเรียนด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทราบว่า ในทางปฏิบัติมีโรงเรียนประมาณ 10,000 โรงเท่านั้น ที่รับคนพิการเข้าไปเรียนรวม ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะต้องให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อคนทุกคน โดยเฉพาะ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของเด็ก ทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีระบบสนับสนุน ให้การช่วยเหลือบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีครูเป็นหลักในการจัดทำ มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล และจัดให้มีครูการศึกษาพิเศษ รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้สำหรับคนพิการเช่นเทคโนโลยีการอ่านอักษรเบรลของคนตาบอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น

ขณะนี้มีนักเรียนพิการเรียนรวมกับนักเรียนปกติจำนวน 10,000 กว่าโรง ประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากร และต้องพิจาณาเรื่องการผลิตครู การอบรมครู ที่จะช่วยดูแลคนพิการได้ ซึ่งจากข้อมูลในปี 50 นักเรียนพิการ 9 ประเภท ในทุกระบบและระดับการศึกษา มีจำนวน 228,807 คน และเพิ่มขึ้น โดยในปี 55 มีคนพิการ 342,787 คน เฉพาะสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวน 320,032 คน นอกนั้นจะกระจายอยู่ตามสังกัดต่างๆ ของ ศธ.ดังนั้น จะเร่งรัดขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพราะบุคลากรในด้านนี้นั้นยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเฉพาะหากทำระบบเรียนรวม คือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่คนพิการที่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนได้เป็นเรื่องสากลที่ต้องให้เรียนในสถานศึกษาทั่วไปได้”นายจาตุรนต์กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษา เฉพาะความพิการ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาว่า ไม่มีกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงรองรับเรื่องนี้ ศูนย์ดังกล่าวจึงไปอาศัยอยู่กับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตั้งอยู่ แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างกว้างขวางและไม่มีการรับรองมาตรฐาน จึงไม่สามารถรับเงินอุดหนุนได้ตามกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมจึงพิจารณาให้ใช้กฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เพื่อนำไปออกระเบียบการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษาเฉพาะความพิการ พร้อมการกำหนดมาตรฐานคนพิการต่อ ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ที่จัดโดยองค์กรจัดการศึกษานอกระบบและตาม อัธยาศัย โดยจะประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนับสนุนงบประมาณ โดยใช้งบฯของกองทุนส่งเสริมสำหรับคนพิการมาดำเนินการ

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000131399

ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ต.ค.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 21/10/2556 เวลา 03:22:05 ดูภาพสไลด์โชว์ ศธ.เล็งออกระเบียบตั้งศูนย์ดูแลเด็กพิการ พร้อมเร่งผลิต-อบรมครู

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อ่านอักษรเบลล์ (www.kapook.com) ศธ.เร่งพัฒนาการศึกษาคนพิการ วางแผนผลิตและอบรมครูดูแลเด็กพิการเรียนร่วมได้ ชี้ปัจจุบันเด็กพิการเรียนร่วมใน ร.ร.ปกติกว่า 1 หมื่นโรงเท่านั้น ขณะที่ข้อมูลในปี 55 พบว่ามีเด็กพิการในระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่า 3.4 แสนคน พร้อมเตรียมแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อออกระเบียบจัดตั้งศูนย์การเรียน การศึกษาเฉพาะความพิการโดยประสานพม.ขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมสำหรับคนพิการมาดูแล นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เมื่อ เร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการศึกษาคนพิการ ซึ่งมีสาระสำคัญทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ 2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3.การจัดการเรียนรวม 4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ และ 7.กองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการ โดยในส่วนของการจัดการเรียนรวมนั้นสถานศึกษาจะต้องรับนักเรียนพิการทุกคน เข้าเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทราบว่า ในทางปฏิบัติมีโรงเรียนประมาณ 10,000 โรงเท่านั้น ที่รับคนพิการเข้าไปเรียนรวม ซึ่งตามกฎหมายแล้วจะต้องให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อคนทุกคน โดยเฉพาะ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของเด็ก ทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีระบบสนับสนุน ให้การช่วยเหลือบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีครูเป็นหลักในการจัดทำ มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล และจัดให้มีครูการศึกษาพิเศษ รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้สำหรับคนพิการเช่นเทคโนโลยีการอ่านอักษรเบรลของคนตาบอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น “ขณะนี้มีนักเรียนพิการเรียนรวมกับนักเรียนปกติจำนวน 10,000 กว่าโรง ประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากร และต้องพิจาณาเรื่องการผลิตครู การอบรมครู ที่จะช่วยดูแลคนพิการได้ ซึ่งจากข้อมูลในปี 50 นักเรียนพิการ 9 ประเภท ในทุกระบบและระดับการศึกษา มีจำนวน 228,807 คน และเพิ่มขึ้น โดยในปี 55 มีคนพิการ 342,787 คน เฉพาะสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวน 320,032 คน นอกนั้นจะกระจายอยู่ตามสังกัดต่างๆ ของ ศธ.ดังนั้น จะเร่งรัดขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพราะบุคลากรในด้านนี้นั้นยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเฉพาะหากทำระบบเรียนรวม คือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่คนพิการที่สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนได้เป็นเรื่องสากลที่ต้องให้เรียนในสถานศึกษาทั่วไปได้”นายจาตุรนต์กล่าว รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษา เฉพาะความพิการ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาว่า ไม่มีกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงรองรับเรื่องนี้ ศูนย์ดังกล่าวจึงไปอาศัยอยู่กับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตั้งอยู่ แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างกว้างขวางและไม่มีการรับรองมาตรฐาน จึงไม่สามารถรับเงินอุดหนุนได้ตามกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมจึงพิจารณาให้ใช้กฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เพื่อนำไปออกระเบียบการจัดตั้งศูนย์การเรียนการศึกษาเฉพาะความพิการ พร้อมการกำหนดมาตรฐานคนพิการต่อ ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ที่จัดโดยองค์กรจัดการศึกษานอกระบบและตาม อัธยาศัย โดยจะประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สนับสนุนงบประมาณ โดยใช้งบฯของกองทุนส่งเสริมสำหรับคนพิการมาดำเนินการ ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000131399 ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...