สอศ.ขยายแผนรับเด็กพิการเรียนอาชีวะเพิ่ม

แสดงความคิดเห็น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีเด็กพิการต้องการเรียนสายอาชีพสูงมาก แต่ด้วยข้อจำกัดของวิทยาลัยที่มีครูผู้สอนคนพิการน้อย ทำให้เด็กพิการต้องเดินทางมาเรียนไกลบ้าน ขณะเดียวกันสถานประกอบการก็มีความต้องการรับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมาย แต่กลับไม่มีคนพิการที่มีศักยภาพในการทำงาน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแผนขยายจำนวนรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกายเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนเด็กพิการ โดยกระจายไปยังกลุ่มจังหวัดเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คนพิการในหลักสูตร 200 ชั่วโมง ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 2,000 บาทด้วย

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สอศ.กำลังสำรวจจำนวนครู เพื่อนำมาพัฒนาการสอนแก่เด็กพิการในแต่ละด้าน อาทิ หูหนวก ตาบอด ความบกพร่องทางสมอง ซึ่งในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. มีเด็กพิการเรียน 1,323 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 905 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 418 คน นอกจากนี้ยังเรียนในหลักสูตรระยะสั้นอีก 1,747 คน สาขาที่นักศึกษาพิการสนใจเรียนมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สอศ.ได้จัดงบประมาณให้แก่วิทยาลัยในกรณีที่เรียน ปวช. นอกจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจะได้ในส่วนของเงินอุดหนุน รายหัวอีก 1 เท่าของเด็กปกติ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก โดยปีนี้ตั้งงบฯไว้ 18 ล้านบาท และ สอศ.กำลังจะเสนอของบฯพิเศษจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 196.5 ล้านบาท หากได้รับเงินในส่วนนี้มาก็จะเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิการ ได้มากขึ้น.

ขอบคุณ... http://m.thairath.co.th/content/edu/358958

ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.56

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 24/07/2556 เวลา 03:31:49 ดูภาพสไลด์โชว์ สอศ.ขยายแผนรับเด็กพิการเรียนอาชีวะเพิ่ม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีเด็กพิการต้องการเรียนสายอาชีพสูงมาก แต่ด้วยข้อจำกัดของวิทยาลัยที่มีครูผู้สอนคนพิการน้อย ทำให้เด็กพิการต้องเดินทางมาเรียนไกลบ้าน ขณะเดียวกันสถานประกอบการก็มีความต้องการรับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมาย แต่กลับไม่มีคนพิการที่มีศักยภาพในการทำงาน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแผนขยายจำนวนรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกายเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนเด็กพิการ โดยกระจายไปยังกลุ่มจังหวัดเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คนพิการในหลักสูตร 200 ชั่วโมง ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 2,000 บาทด้วย เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สอศ.กำลังสำรวจจำนวนครู เพื่อนำมาพัฒนาการสอนแก่เด็กพิการในแต่ละด้าน อาทิ หูหนวก ตาบอด ความบกพร่องทางสมอง ซึ่งในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยในสังกัด สอศ. มีเด็กพิการเรียน 1,323 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 905 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 418 คน นอกจากนี้ยังเรียนในหลักสูตรระยะสั้นอีก 1,747 คน สาขาที่นักศึกษาพิการสนใจเรียนมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สอศ.ได้จัดงบประมาณให้แก่วิทยาลัยในกรณีที่เรียน ปวช. นอกจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจะได้ในส่วนของเงินอุดหนุน รายหัวอีก 1 เท่าของเด็กปกติ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก โดยปีนี้ตั้งงบฯไว้ 18 ล้านบาท และ สอศ.กำลังจะเสนอของบฯพิเศษจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 196.5 ล้านบาท หากได้รับเงินในส่วนนี้มาก็จะเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กพิการ ได้มากขึ้น. ขอบคุณ... http://m.thairath.co.th/content/edu/358958 ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...