มข.เตรียมความพร้อมรับ นศ.พิการ

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ มข.เตรียมความพร้อมรับนศ.พิการ หน่วยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการรับนักศึกษาพิการ พัฒนาหน่วยงานการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดความพร้อมของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการรับเข้า และการปฏิบัติต่อนักศึกษาพิการ

รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวในนามหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “ตาม พ.ร.บ. คนพิการ และรัฐธรรมนูญของไทย ได้กำหนดไว้ว่าบุคคลต้องมีความเสมอภาคไม่เว้นแม้กระทั่งคนพิการ ดังนั้นในการจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลที่มีความผิดปรกติ คือ บุคคลพิการ ในระดับอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีความสอดคล้องตอบรับกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติคนพิการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ขานรับนโยบายการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยรับนักศึกษาที่มีความพิการเพื่อเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และในปี 2554 มีนักศึกษาพิการเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 23 คน ในระดับปริญญาตรี และในระดับปริญญาโทก็มีนักศึกษาที่มีความพิการเข้าเรียนเช่นเดียวกัน”

รศ.รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า “มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวเพื่อเรียนร่วมกับนักศึกษาปรกติ โดยต้องขอพักการเรียนไปก่อน ดังนั้นการเตรียมตัวนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพิการเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถสร้างโอกาสในการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ประกอบกับทางชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานการจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนพิการเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันอังคาร๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา ๐๙.๔๐ น. จะมีการปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้น จะมีการสนทนา หัวข้อ “การรับนักศึกษาพิการในระดับอุดม ศึกษา” โดย นายบันลือ วิศิษฏอนุพงษ์ และ ดร.สมพร หวานเสร็จ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการเสวนาเรื่อง “การให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา” ซึ่งจะมีวิทยากรพิเศษ ประกอบ ด้วย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รศ.รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในเวลา 14.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จะเป็นผู้บรรยายหัวข้อ “เงื่อนไขวิธีการการรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ขอบคุณ... http://goo.gl/5BPFi (ขนาดไฟล์: 0 )

KKUออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56

ที่มา: KKUออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 26/02/2556 เวลา 03:48:29 ดูภาพสไลด์โชว์ มข.เตรียมความพร้อมรับ นศ.พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ มข.เตรียมความพร้อมรับนศ.พิการ หน่วยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการรับนักศึกษาพิการ พัฒนาหน่วยงานการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดความพร้อมของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการรับเข้า และการปฏิบัติต่อนักศึกษาพิการ รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวในนามหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “ตาม พ.ร.บ. คนพิการ และรัฐธรรมนูญของไทย ได้กำหนดไว้ว่าบุคคลต้องมีความเสมอภาคไม่เว้นแม้กระทั่งคนพิการ ดังนั้นในการจัดการศึกษาสำหรับ บุคคลที่มีความผิดปรกติ คือ บุคคลพิการ ในระดับอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มีความสอดคล้องตอบรับกับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติคนพิการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ขานรับนโยบายการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยรับนักศึกษาที่มีความพิการเพื่อเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และในปี 2554 มีนักศึกษาพิการเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 23 คน ในระดับปริญญาตรี และในระดับปริญญาโทก็มีนักศึกษาที่มีความพิการเข้าเรียนเช่นเดียวกัน” รศ.รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า “มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวเพื่อเรียนร่วมกับนักศึกษาปรกติ โดยต้องขอพักการเรียนไปก่อน ดังนั้นการเตรียมตัวนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพิการเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถสร้างโอกาสในการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ประกอบกับทางชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานการจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนพิการเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันอังคาร๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา ๐๙.๔๐ น. จะมีการปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้น จะมีการสนทนา หัวข้อ “การรับนักศึกษาพิการในระดับอุดม ศึกษา” โดย นายบันลือ วิศิษฏอนุพงษ์ และ ดร.สมพร หวานเสร็จ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการเสวนาเรื่อง “การให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา” ซึ่งจะมีวิทยากรพิเศษ ประกอบ ด้วย รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รศ.รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในเวลา 14.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จะเป็นผู้บรรยายหัวข้อ “เงื่อนไขวิธีการการรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขอบคุณ... http://goo.gl/5BPFi KKUออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...