ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ "พงศ์เทพ" เผยที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ...นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ทำงานด้านการเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ มีนายพะโยม ชิณวงศ์ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน ชุดที่ 2 ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล มีนางเบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประ-ธาน ชุดที่ 3 ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการ มีนายชวลิต โพธิ์นคร ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธาน และชุดที่ 4 ทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบบริหารและกลไกในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ และรับทราบการดำเนินงานต่างๆ อาทิ ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)

ขอบคุณ http://www.ryt9.com/s/nnd/1591147

แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.พ.56

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 16/02/2556 เวลา 03:31:26 ดูภาพสไลด์โชว์ ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ "พงศ์เทพ" เผยที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ...นาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ทำงานด้านการเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ มีนายพะโยม ชิณวงศ์ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน ชุดที่ 2 ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล มีนางเบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประ-ธาน ชุดที่ 3 ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการ มีนายชวลิต โพธิ์นคร ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธาน และชุดที่ 4 ทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบบริหารและกลไกในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ และรับทราบการดำเนินงานต่างๆ อาทิ ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ขอบคุณ http://www.ryt9.com/s/nnd/1591147 แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...