รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต

รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต

โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อรวดเร็ว ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและผ่าตัดทันเวลา ช่วยลดความพิการ ลดการเสียชีวิต พร้อมมีระบบติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและปัญหาสุขภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว

โดยโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ทันเวลา ลดอัตราความพิการและการเสียชีวิต ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ

รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ เริ่มจากการคัดกรองและขึ้นทะเบียนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้การดูแลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและสัญญาณเตือน

นายแพทย์กิตติศักดิ์กล่าวต่อว่า ด้านการรักษา ได้พัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็วทันเวลา, พัฒนาโครงการ Sky doctor ส่งผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันเข้ารับการผ่าตัดลากลิ่มเลือดผ่านสายสวนด้วยเครื่องเอกซเรย์ (Thrombectomy) ที่โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลหัวหิน

รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต

รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต

โดยเขตสุขภาพที่ 11 ยังได้อนุมัติงบประมาณสร้างลานจอด เฮลิคอปเตอร์ที่ รพ.สต.เกาะพยาม เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เกาะ รวมทั้งพัฒนาระบบการผ่าตัดสมองในเครือข่ายชุมพร-ระนองให้รวดเร็วขึ้น

ส่วนด้านการฟื้นฟูสภาพ มีการติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยข้อมูลปี 2566 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 1,614 ราย มีผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 14.68 ได้รับการดูแลด้วยหน่วยโรคหลอดเลือดสมองครบร้อยละ 100 ได้รับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินภายใน 30 นาที ถึงร้อยละ 96.4 ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกลดลงจาก ร้อยละ 32.2 ในปี 2565 เหลือร้อยละ 25.3 ในปี 2566

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ขนาด 509 เตียง รับการส่งต่อโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชุมพร 10 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง และสถานพยาบาลในจังหวัดระนอง มีอายุรแพทย์ระบบประสาทจำนวน 2 คน ประสาทศัลยแพทย์ จำนวน 3 คน มีหน่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 12 เตียง และไอซียูศัลยกรรมประสาท 6 เตียง

ขอบคุณ... https://plewseengern.com/plewseengern/121993#

ที่มา: plewseengern.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค.66
วันที่โพสต์: 24/07/2566 เวลา 11:34:35 ดูภาพสไลด์โชว์ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต