โครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า

โครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ โรงพะเยาบาลพะเยา จัดโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ โรงพะเยาบาลพะเยา จัดโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆบนใบหน้า

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ซึ่งมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยาจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

โครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า

ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า เป็นความพิการแต่กำเนิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายอย่าง และมีความชับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย บิดามารดา และผู้ปกครอง โดยความพิการที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ รูปร่างและเค้าโครงของใบหน้า การพูดไม่ชัด การได้ยิน ระบบการกลืน การสบฟัน พัฒนาการและการเจริญเติบโตช้า รวมถึงอาจพบร่วมกับความผิดปกติแต่กำเนิดอื่นๆ ได้หลายอย่าง เด็กแรกเกิดใหม่ที่มีภาวะปาก แหว่งเพดานโหว่ มีอัตราการเกิดสูงถึง 1 ใน 700 ของผู้ป่วยผู้ป่วยทั้งประเทศ และมีผู้ป่วยทั้งประเทศประมาณปีละกว่า 2,000 ราย การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และกลุ่มพิการร่วมอื่นๆ จำเป็นต้องอาศัยและการติดตามผลเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง การดูแลแบบทีมสหสาขา โดยบุคลากรหลายสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมกัน จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ลดการเกิดภาวะแทรกช้อน ทำให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

ดังนั้น มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Operation Smile Foundation (Thailand) ซึ่งเป็นองค์กร การกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้า ผู้ป่วยที่มีภาวะ ปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคมมาแล้วกว่า 15,000 รายทั่วประเทศ จึงได้จัดทำโครงการสร้างรอยยิ้ม หรือโครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆบนใบหน้า ร่วมกับทางโรงพยาบาลพะเยา ในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งในวันนี้เป็นวันตรวจคัดกรองผู้ป่วย, จัดเตรียมห้องผ่าตัดและวัสดุอุปกรณ์ผ่าตัด และจัดเตรียมหอผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยมีจำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการและคัดกรองในวันนี้จำนวน 54 ราย และจะทำการผ่าตัดในวันที่7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพะเยา

ขอบคุณ... https://bit.ly/3Y7HCad (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.พ.66
วันที่โพสต์: 7/02/2566 เวลา 10:11:52 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วคิด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า