สปสช.ชดเชยผู้ป่วย ตาย-พิการ๒.๔-๔ แสน ต่อเนื่องไม่เกิน ๑ แสน

แสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวหลังการประชุมบอร์ด สปสช.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการตามมาตรา ๔๑ โดยมีมติยืนยันให้ใช้ข้อบังคับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อไป ส่วนกรณีเกรงจะเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ หากบังคับใช้มาตรา ๔๒ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ยึดหลักการช่วยเหลือฯ ที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดเหมือนเดิม และกรณีพัฒนาระบบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจังหวัดให้ สปสช.ประสานกับคณะกรรมการควบคุมฯพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอของ สตง. โดยศึกษาทำความเข้าใจข้อบังคับ และให้มีผู้เชียวชาญ/ที่ปรึกษาร่วมในการพิจารณา รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล การพิจารณา ปกติ สปสช.จะกันเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไว้ร้อยละ ๑ สำหรับใช้เป็นเงินที่ใช้ในการจ่ายชดเชยเยียวยาเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แม้จะมีการขยายเพดานเงินจ่ายชดเชยเบื้องต้นเพิ่มสูงขึ้นก็ไม่ได้เกินวงเงินร้อยละ ๑ แต่อย่างใด

อนึ่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ คือ ๑.กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ให้จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ ๒.๔ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๔ แสนบาท จากเดิมสูงสุด ๒ แสนบาท

๒.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ ๑๔ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒.๔ แสนบาท จากเดิมสูงสุด ๑.๒ แสนบาท และ๓.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องให้จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน ๑ แสนบาท จากเดิมสูงสุก ๕ หมื่นบาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการยื่นคำร้องทั้งสิ้น ๙๕๑ กรณี เข้าเกณฑ์ ๘๓๔ กรณี ไม่เข้าเกณฑ์ ๑๑๗ กรณี ผลรวมพิจารณาจ่าย ๙๘.๕๗๗ ล้านบาท

ที่มา: คมชัดลึกรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒ ต.ค.๕๕
วันที่โพสต์: 3/10/2555 เวลา 13:17:46

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวหลังการประชุมบอร์ด สปสช.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต่อการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้รับบริการตามมาตรา ๔๑ โดยมีมติยืนยันให้ใช้ข้อบังคับใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อไป ส่วนกรณีเกรงจะเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ หากบังคับใช้มาตรา ๔๒ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ยึดหลักการช่วยเหลือฯ ที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดเหมือนเดิม และกรณีพัฒนาระบบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจังหวัดให้ สปสช.ประสานกับคณะกรรมการควบคุมฯพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอของ สตง. โดยศึกษาทำความเข้าใจข้อบังคับ และให้มีผู้เชียวชาญ/ที่ปรึกษาร่วมในการพิจารณา รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล การพิจารณา ปกติ สปสช.จะกันเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไว้ร้อยละ ๑ สำหรับใช้เป็นเงินที่ใช้ในการจ่ายชดเชยเยียวยาเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แม้จะมีการขยายเพดานเงินจ่ายชดเชยเบื้องต้นเพิ่มสูงขึ้นก็ไม่ได้เกินวงเงินร้อยละ ๑ แต่อย่างใด อนึ่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ คือ ๑.กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ให้จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ ๒.๔ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๔ แสนบาท จากเดิมสูงสุด ๒ แสนบาท ๒.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ ๑๔ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๒.๔ แสนบาท จากเดิมสูงสุด ๑.๒ แสนบาท และ๓.กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องให้จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน ๑ แสนบาท จากเดิมสูงสุก ๕ หมื่นบาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการยื่นคำร้องทั้งสิ้น ๙๕๑ กรณี เข้าเกณฑ์ ๘๓๔ กรณี ไม่เข้าเกณฑ์ ๑๑๗ กรณี ผลรวมพิจารณาจ่าย ๙๘.๕๗๗

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...