เปิดคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับสวัสดิการ ซ่อม สร้างบ้านจาก “พม.”

เปิดคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับสวัสดิการ ซ่อม สร้างบ้านจาก “พม.”

“พม.” เปิดคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับสวัสดิการ ซ่อม สร้างบ้าน ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

วันนี้ (29พ.ค.67) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งประชาสัมพันธ์การดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ (รายละไม่เกิน 40,000 บาท) ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้าน และใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน รายละเอียดมีดังนี้

กรณีผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป

2) อยู่ในครอบครัวยากจน

3) ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง

4) อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

5) ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

ขั้นตอนการพิจารณา

- ในต่างจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จากนั้น พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้านและนำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้านก่อนที่ พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านจากนั้นดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วันและรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน จัดสรรคงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน

กรณีคนพิการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) บัตรประจำตัวคนพิการ อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2) ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

3) มีรายได้น้อย ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือ ได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ

ขั้นตอนการพิจารณา

- ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นคำร้อง ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯหรือสาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพิจารณา อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติ ก่อนจะเข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

- พื้นที่ต่างจังหวัดคนพิการจะต้องยื่นคำร้อง พมจ. จากนั้น พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท.เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 -354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการที่ทางรัฐมีให้แก่กลุ่มเปราะบาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ... https://news.ch7.com/detail/729970

ที่มา: news.ch7.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 29/05/2567 เวลา 14:04:25 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดคุณสมบัติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับสวัสดิการ ซ่อม สร้างบ้านจาก “พม.”