รบ.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า

รบ.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า

“รัดเกล้า” เผย ครม. รับทราบรายงานการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for all in Action : AAA) เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้รับสิทธิในการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า

วันที่ 24 พ.ค.67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for all in Action : AAA) ในที่ประชุม ครม. (21 พฤษภาคม 2567) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานนั้นแล้ว

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายงานดังกล่าวพิจารณาปัญหาด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า โดยขอให้รัฐบาลดำเนินการ 6 ประการ ได้แก่

1. จัดตั้ง คกก. ส่งเสริมและกำกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมได้โดยสะดวก (Accessibility for All Super Board)

2. กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า

3. ยึดถือหลักการ “การเข้าถึงโดยสะดวกแบบองค์รวม (Comprehensive and Holistic approach to Accessibility)”

4. กำหนดให้มี “การประเมินผลกระทบการเข้าถึงโดยสะดวก (Accessibility Impact Assessments: AIA)” ในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงดิจิทัลสำหรับคนพิการ (Digital Accessibility) และ

6. ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาวิจัย และขับเคลื่อนการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคน รวมถึงคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ มีศักดิ์ศรี เสมอภาคกับทุกคนในสังคม

ทั้งนี้ ครม. มอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานและข้อเสนอของ กมธ. ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป

ขอบคุณ... https://siamrath.co.th/n/538568

ที่มา: siamsport.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 24/05/2567 เวลา 13:54:27 ดูภาพสไลด์โชว์ รบ.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า