Super รปภ. ตำรวจสระแก้ว จับมือ พม.จังหวัดยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

Super รปภ. ตำรวจสระแก้ว จับมือ พม.จังหวัดยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

Super รปภ. ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จับมือ พม.จังหวัดยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 14 พ.ค.67 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว โดย พล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนางาน รปภ.ของจังหวัด ให้พนักงาน รปภ.มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น จึงมอบให้ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ รอง ผบก. ประสานความร่วมมือกับ พม.จังหวัดสระแก้ว

โดยเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และยังได้รับใบประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็น รปภ.ควบคุมระบบ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง ให้คนพิการมีโอกาสด้านอาชีพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์สถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และยังสามารถประกอบอาชีพ รปภ.เนื่องจากได้รับใบ ธภ.7 เพื่อใช้ประกอบอาชีพ

Super รปภ. ตำรวจสระแก้ว จับมือ พม.จังหวัดยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ต.อ.ไกลเขต เปิดเผยว่า เราประสานความร่วมมือกับ พม.จังหวัดสระแก้ว การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นเรื่องที่สังคมปัจจุบันกำลังตื่นตัว คนพิการควรได้รับการจ้างงานโดยเสมอภาคกับคนทั่วไป เพื่อลดช่องว่างของสังคม แต่ในสถานะการณ์ปัจจุบัน สถานประกอบการเองไม่ยินดีที่จะจ้างคนพิการ เพราะกลัวว่าคนพิการจะทำงานไม่ได้ อันเนื่องจากสภาพทางกายภาพ รวมถึงความสามารถในงานที่รับผิดชอบด้วย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จับมือกับ 6 มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทุกภูมิภาค จัดทำโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะทำการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้คนพิการด้านต่างๆ ผ่านโมเดลการฝึกอาชีพ

Super รปภ. ตำรวจสระแก้ว จับมือ พม.จังหวัดยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ต.อ.ไกลเขต กล่าวต่อว่า จากการประสานความร่วมมือกับ พมจ.สระแก้ว และสถาบันการศึกษาเพื่อนำหลักสูตรการอบรม รปภ.มาผนวกเข้ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะเป็นคนพิการที่ พม.สระแก้วคัดเลือกจากคนพิการในสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง

โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอาชีพของมหาวิทยาลัยฯ ได้ใบรับรองสมธรรณะสนับสนุนการทำงานด้านดิจิทัล ระดับ 2 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และยังได้ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (ธภ.7) ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 อีกทั้งยังรับประกันมีงานทำหลังจบการอบรม เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดช่องว่างสังคม อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนโดยแท้

ขอบคุณ... https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_8231896

ที่มา: khaosod.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 15/05/2567 เวลา 14:53:06 ดูภาพสไลด์โชว์ Super รปภ. ตำรวจสระแก้ว จับมือ พม.จังหวัดยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ