วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สถาบันสิรินธรฯ พร้อมช่วยผู้พิการพึ่งพาตัวเองได้

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สถาบันสิรินธรฯ พร้อมช่วยผู้พิการพึ่งพาตัวเองได้

สถาบันสิรินธรฯ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยและคนพิการอย่างครอบคลุม มีวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จัดหาแนะนำแหล่งทรัพยากร ให้คำปรึกษาเรื่องการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า คนพิการที่มีความพิการด้านร่างกาย หรือพิการด้านอื่น ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ให้การช่วยเหลือ วางแผน แก้ไข ป้องกัน ทั้งการประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และแผนการรักษาของทีมบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพของคนพิการ ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้คนพิการทำหน้าที่ทางสังคม และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สถาบันสิรินธรฯ พร้อมช่วยผู้พิการพึ่งพาตัวเองได้

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ มุ่งเน้นภารกิจการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ มีทีมสหสาขาวิชาชีพ แต่ละวิชาชีพ ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยและคนพิการ ได้อย่างครอบคลุม หนึ่งในทีมสหวิชาชีพนั้น ก็มีวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีความพิการ และมีปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือ วางแผน แก้ไข ป้องกัน ติดตาม การประสานงาน การเยี่ยมบ้าน การสงเคราะห์ การจัดหาแนะนำแหล่งทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเรื่องการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และการแนะนำสิทธิสวัสดิการประเภทต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากสิทธิ์นั้นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ และพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณ... https://www.hfocus.org/content/2024/05/30489

ที่มา: hfocus.org/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 14/05/2567 เวลา 10:12:48 ดูภาพสไลด์โชว์ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สถาบันสิรินธรฯ พร้อมช่วยผู้พิการพึ่งพาตัวเองได้