จังหวัดสตูล ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

จังหวัดสตูล  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

วันนี้ (19 ก.พ. 67) ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับสถานการณ์คนพิการจังหวัดสตูล ที่ได้รับจดทะเบียนคนพิการจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 11,650 ราย โดยแยกตามประเภทความพิการ ได้ดังนี้ พิการทางการมองเห็น จำนวน 519 ราย, พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 2,020 ราย, พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 6,421 ราย, พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 624 ราย, พิการทางการเรียนรู้ จำนวน 220 ราย และพิการทางออทิสติก จำนวน 130 ราย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณามีมติเห็นชอบคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 826,600 บาท รวมถึงที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 โครงการ คือโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลคลองขุดและโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการตำบลอุใดเจริญ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประกอบด้วย โครงการยกระดับคุณภาพการจ้างงานคนพิการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การจ้างงานและประกอบอาชีพ, โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการตำบลท่าเรือ ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำมันสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและโครงการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการผู้ดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/TuUf5

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ. 67
วันที่โพสต์: 21/02/2567 เวลา 09:41:16 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดสตูล  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี