“วราวุธ” ระบุสังคมไทยต้องเตรียมรับมือผู้สูงวัย วอนรัฐ-เอกชน จ้างงานคนพิการ

“วราวุธ” ระบุสังคมไทยต้องเตรียมรับมือผู้สูงวัย วอนรัฐ-เอกชน จ้างงานคนพิการ

“วราวุธ” ชี้สังคมไทยต้องเตรียมความพร้อม ดูแลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาศักยภาพเด็ก-เยาวชน ขณะที่ พม.เดินหน้าดูแลกลุ่มเปราะบาง วอน รัฐ-เอกชน จ้างงานคนพิการ 1 % ในองค์กร

วันนี้ (17 ก.พ.2567) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บรรยายเรื่องความมั่นคงที่ยั่งยืนของมนุษย์ จัดโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตอนหนึ่งว่า

ในฐานะ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในหลายมิติ ทั้งเยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และหนทางในการที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไร โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอสมควร

“วราวุธ” ระบุสังคมไทยต้องเตรียมรับมือผู้สูงวัย วอนรัฐ-เอกชน จ้างงานคนพิการ

นายวราวุธ กล่าวว่า ความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม บุคคล ชุมชน และด้านการเมือง สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย อยู่ที่ 69.63 % โดยมีมิติเรื่องของชุมชนเป็นลำดับต้น และเรื่องสิ่งแวดล้อมลำดับสุดท้าย

สหประชาชาติมีเป้าหมายเปลี่ยนโลก ให้มีความยั่งยืนปลอดภัยไปจนถึงคนรุ่นหลัง ปี 2030 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คาดว่าในปี 2579 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุด เพราะประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ ส่งผลให้กลุ่มคนทำงานน้อยลง และปัญหาคุณภาพของเด็กและเยาวชน

จึงต้องมีแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแผนใหม่ หรือการดึงประชาชนจากกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ รวมทั้งแรงงานต่างชาติ เข้ามาช่วยในด้านแรงงาน รวมทั้งภาครัฐต้องส่งเสริมการมีบุตร หรือขยายอายุเกษียณข้าราชการ

เราดำเนินการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการคุ้มครองทางสังคม จะต้องมีความมั่นคงในชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล และความมั่นคงในชีวิต ที่ทุกกลุ่มทุกช่วงวัยสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่ากัน ปลอดภัยจากความเสี่ยงและภัยคุกคาม

นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้ประชากรไทยมีทั้งหมด 66 ล้านคน 23 ล้านครัวเรือน ครอบครัวเปราะบาง 4 ล้านครัวเรือน ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว 105,000 ครัวเรือน เด็กและเยาวชน 19 ล้านคน สตรี คสพิการ 2 ล้านคน และผู้สูงอายุ 13 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ เราจะต้องส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เต็มศักยภาพ เพราะเป็นการสร้างฐานที่แข็งแรงของพลเมือง ต้องให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจว่าภายใต้ศตวรรษใหม่จะต้องมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น

ด้านกลุ่มเปราะบาง หรือคนพิการ เรามีจุดหมายในการจ้างงานผู้พิการ ภาครัฐและเอกชน ต้องจ้างงานคนพิการ 1 % ในองค์กร ซึ่งปัจจุบันนี้มีคนพิการในสถานประกอบการแล้วทั้งสิ้น 66,000 คน และในภาครัฐ 3,500 คน

ขอบคุณ... https://www.thaipbs.or.th/news/content/337136

ที่มา: thaipbs.or.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.พ.67
วันที่โพสต์: 19/02/2567 เวลา 15:49:26 ดูภาพสไลด์โชว์ “วราวุธ” ระบุสังคมไทยต้องเตรียมรับมือผู้สูงวัย วอนรัฐ-เอกชน จ้างงานคนพิการ