สพฐ. ร่วมมือ สดช. พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อเด็กพิการ

สพฐ. ร่วมมือ สดช. พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อเด็กพิการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ (DATA4) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ (DATA4) จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ภายใต้ชื่อ “แพลตฟอร์ม DATA4” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการระบบสารสนเทศในการบริการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำแพลตฟอร์ม DATA4 ขยายผลและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์ม DATA4 ให้สถานศึกษาสังกัด สศศ. และนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กของสถานศึกษาในสังกัด สศศ. ซึ่งได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และมีสถานศึกษาในสังกัด สศศ. เข้าร่วม จำนวน 178 แห่ง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 403 คน

สพฐ. ร่วมมือ สดช. พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อเด็กพิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า การนำแพลตฟอร์ม DATA4 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการนำเทคโนโลยี หรือการพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานศึกษาของผู้บริหาร การรู้เท่าทันและปรับตัวได้เร็วในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร และการจัดการเรียนรู้ของครูจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

“ในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ทำให้สามารถดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม DATA4 ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพครู ผู้ปกครอง การบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่เห็นความสำคัญของการดูแลและสร้างโอกาสให้แก่เด็กทุกกลุ่ม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และนโยบายและจุดเน้น Quick Win ของ สพฐ. ที่ต้องการให้เด็กไทย “เรียนดี มีความสุข” อย่างแท้จริง” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณ... https://www.obec.go.th/archives/918584

ที่มา: obec.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย. 66
วันที่โพสต์: 28/11/2566 เวลา 09:48:49 ดูภาพสไลด์โชว์ สพฐ. ร่วมมือ สดช. พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อเด็กพิการ