พม.เชิดชูเกียรติ สสส.องค์กรขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน-สูงวัย-คนพิการ

พม.เชิดชูเกียรติ สสส.องค์กรขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน-สูงวัย-คนพิการ

รมว.พม. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สสส. องค์กรขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยไทย ใน “วันที่อยู่อาศัยโลกปี 66” เดินหน้าสานพลังภาคีฯ พัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน-สูงวัย-คนพิการเฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชนยกระดับชีวิตไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 2 ต.ค.2566 ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2566 (World Habitat Day 2023 ) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชุมชนที่ยืดหยุ่น: เมืองที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตและการฟื้นฟู” โดยนายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง พม. เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ "การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrend)และความท้าทายของประเทศไทย"และนำเสนอสาส์นจากผู้แทน UN-Habitat โดย Executive Director (Mrs. MaimunahMohd Sharif) จากนั้น เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย จำนวน 35 รางวัลโดยมีนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมรับรางวัล

พม.เชิดชูเกียรติ สสส.องค์กรขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน-สูงวัย-คนพิการ

นายวราวุธ กล่าวว่า วันที่อยู่อาศัยโลกเกิดขึ้นโดยองค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ (UN – HABITAT) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของประชากรทุกคน ปีนี้ พม.กำหนดนโยบายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Smart Housing)” ตั้งเป้าหมาย 1,300,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ของพม. และภาคีเครือข่ายนอกจากนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)มีภารกิจสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เป้าหมายปรับปรุง จำนวน 132,700 หลัง ดำเนินการเรียบร้อย (พ.ศ. 2560-2566) 21,231 หลัง ส่วนกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) มีเป้าหมาย จำนวน 447,618 หลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (พ.ศ. 2560 - 2566) 34,528 หลังเพื่อคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579

นางภรณี กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างโอกาสการมีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะประชากรที่มีความเปราะบางครอบคลุมในหลายประเด็น เช่น สิทธิการมีที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน โครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยและสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบแชร์ค่าเช่าระหว่างคนไร้บ้านและสสส. ภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งรายได้คืนกองทุนหมุนเวียนของโครงการห้องเช่าคนละครึ่งที่พึ่งคนไร้บ้าน เปิดโอกาสให้คนไร้บ้านอื่น ๆ มีกองทุนสำหรับจ่ายค่าเช่าบ้านต่อไป ช่วยลดจำนวนป้องกันการเกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ สสส. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน(Universal Design Center : UDC ) ในมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ให้ความรู้ในการออกแบบและปรับสภาพบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเฝ้าระวังความปลอดภัยป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงครอบครัวในระดับชุมชนร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลรางวัลเชิดชูเกียรติฯนี่ถือเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า การทำงานของ สสส.ในช่วงที่ผ่านมาและอนาคต เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ สสส. ที่ขอเป็นหน่วยงานหนึ่งเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกกลุ่ม ขับเคลื่อนนโยบายทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ สานพลังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนในการดำเนินงานสสส. ยินดีร่วมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยน พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขอบคุณ... https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/348219

ที่มา: banmuang.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ต.ค.66
วันที่โพสต์: 3/10/2566 เวลา 14:05:35 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.เชิดชูเกียรติ สสส.องค์กรขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยคนไร้บ้าน-สูงวัย-คนพิการ