พมจ.เลย เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ

พมจ.เลย เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ

พมจ.เลย เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรม

พมจ.เลย เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ

นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทำให้เข้าใจถึงความห่วงใยของทางราชการที่มีต่อคนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องการป้องกันการความรุนแรงในครอบครัว และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพหากได้รับผลกระทบ พร้อมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ มีความรู้เรื่องสิทธิด้านสุขภาพ และการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าประเด็นความรุนแรงในครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเด็นการกระทำความรุนแรงนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนพิการ ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ยังขาดความร่วมมือและการกำหนดแนวทาง ในการป้องกันปัญหาดังกล่าว และยังส่งผลต่อสุขภาพทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพและการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ มีความรู้เรื่องสิทธิด้านสุขภาพ และการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวของคนพิการ เพื่อให้คนพิการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 90 คน

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/WZQfP

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ย.66
วันที่โพสต์: 25/09/2566 เวลา 13:55:57 ดูภาพสไลด์โชว์ พมจ.เลย เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ