ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเงิน สิ่งของ อาหารพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ พระประแดง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเงิน สิ่งของ อาหารพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ พระประแดง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเงิน สิ่งของอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ พระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชทานอาหาร แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการที่ดีของผู้พิการ รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ ในโอกาสนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหาร ไปมอบแก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเงิน สิ่งของ อาหารพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ พระประแดง

วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) เวลา 10.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน เพื่อใช้ในกิจการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง กับพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหาร แก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ เป็นประธานเชิญเงินพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่ ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ จำนวนรวม 535 คน เพื่อให้ผู้พิการมีสุขอนามัยที่ดี มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่ดี อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้พิการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2484 ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 และการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีผู้พิการพักอาศัยอยู่ จำนวน 480 คน

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/news/royal/1084623

ที่มา: bangkokbiznews.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ส.ค.66
วันที่โพสต์: 22/08/2566 เวลา 13:50:47 ดูภาพสไลด์โชว์ ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเงิน สิ่งของ อาหารพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ พระประแดง