ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกันสร้างความเสมอภาคคนพิการ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกันสร้างความเสมอภาคคนพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี บันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกันสร้างความเสมอภาคคนพิการ

วันนี้ (18 ส.ค.66) ณ ห้องประชุมพระนครคีรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ” นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนาม

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ” ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เขต 2 และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน และผู้ปกครองผู้พิการในจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความสำคัญ ตระหนักรู้ มีความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประจำอำเภอทั้ง 7 แห่ง และ 2 โครงการ เป็นหน่วยให้บริการช่วยเหลือผู้พิการในด้านการจัดการศึกษา การบำบัดฟื้นฟู การส่งต่อ และการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการรุนแรงที่อยู่ตามบ้าน และลดระยะทางในการเดินทางไปรับบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์นี้จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความดีงามและความมั่นคงต่อส่วนรวม ที่จะดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งต่อไป

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230818143943026

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ส.ค.66
วันที่โพสต์: 21/08/2566 เวลา 10:53:37 ดูภาพสไลด์โชว์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกันสร้างความเสมอภาคคนพิการ