โครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยและการเคลื่อนไหวคนตาบอด

โครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยและการเคลื่อนไหวคนตาบอด

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2566 ที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวคนตาบอด ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (O&M) หลักสูตร 120 ชั่วโมง ซึ่งดำเนินโครงการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง และในวันนี้นายเจริญ สงแสง เลขานุการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯกล่าวต้อนรับ

สำหรับโครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) หลักสูตร 120 ชั่วโมง เนื่องด้วยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง ได้พบปัญหาคนตาบอดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมไม้เท้าขาวอย่างเป็นระบบและถูกวิธี จึงทำให้คนตาบอดขาดความมั่นใจในการเดินทางการออกสู่สังคมถือเป็นชั้นตอนสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น โดยจะช่วยส่งเสริมให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นในการเดินทางการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ และการประกอบอาชีพอันจะส่งผลถึงการพึ่งพาตนเอง มีอิสระปลอดภัยและมีประสิทธิผล การเพิ่มความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนพิการทางการเห็นนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและปกติสุข

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว(O&M) หลักสูตร 120 ชั่วโมง สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมให้กับคนตาบอดในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้คนพิการทางการเห็นในจังหวัดได้ใช้ไม้เท้าขาว (O&M ) ได้อย่างถูกวิธี และให้คนพิการทางการเห็นในจังหวัดพัทลุงมีความมั่นใจในการเดินทางการออกสู่สังคมภายนอกอย่างปลอดภัย ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยจัดฝึกอบรม ปี 2566 ขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. - 11 ก.ค. 2566 จำนวน 2 รุ่น ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230522104728470

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ค.66
วันที่โพสต์: 23/05/2566 เวลา 15:24:41 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยและการเคลื่อนไหวคนตาบอด