วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร MOU หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก หวังคนพิการเข้าถึงการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร MOU หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก หวังคนพิการเข้าถึงการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร MOU หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก หวังคนพิการเข้าถึงการศึกษา พัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา (MOU) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร โดย นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร โดย นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร โดย นายปิยกูล คุณแก้ว และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสกลนคร โดย นายสมร นรสาร มีเจตจำนงเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่เข้าถึงคนพิการในทุกพื้นที่ สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางสังคม และความเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ มีอาชีพมีรายได้ พัฒนาตนเองสู่การทำงานในสถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร MOU หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก หวังคนพิการเข้าถึงการศึกษา

นายปิยกูล คุณแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ให้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความพิการแต่ละประเภท ช่วยเหลือนักศึกษาพิการให้ได้รับโอกาสทางการเรียนที่สูงขึ้น สนับสนุนเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร เข้าร่วมติดตามเยี่ยมบ้านของนักเรียนคนพิการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรเด่นที่เปิดสอนในครั้งนี้คือ หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นำมาใช้ในการบริการจัดการร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้าน และแบบออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างแบรนด์ร้านค้าปลีกของตนเองและขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอาชีพระยะสั้นช่างยนต์ การทำขนมไทย ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวย ตัดผมชาย และอาชีพนวดแผนไทย คนพิการหรือบุคคลทั่วไป สนใจติดต่อสมัครเรียน โทร. 0 4297 1136

ขอบคุณ... https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230522115514492

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 พ.ค.66
วันที่โพสต์: 23/05/2566 เวลา 10:25:44 ดูภาพสไลด์โชว์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร MOU หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก หวังคนพิการเข้าถึงการศึกษา