พมจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

พมจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาคนพิการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ อาสาสมัครภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ วิทยากร รวมจำนวน 80 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดแนวทางการอบรม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลคนพิการในชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) ประจำปี 2566 เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ลดการพึ่งพิงระบบสถาบันและสถานสงเคราะห์ เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเอง สร้างความเข้มแข็งระบบเครือข่ายของชุมชน

พมจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

สำหรับโครงการอบรมวันนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องคนพิการ ความพิการ และการช่วยเหลือ ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ และการปฏิบัติงานตาม 11 ภารกิจ[b/] กระบวนการกลุ่มฝึกปฏิบัติช่วยเหลือคนพิการ 5 ฐาน การมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ อาสาสมัคร อพม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรโครงการฯ ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนพิการในชุมชน จำนวน 72 คน เพื่อช่วยให้คนพิการในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐตามกฎหมายได้อย่างถั่วถึง เป็นธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามแนวชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ต่อไป

ขอบคุณ... https://bit.ly/3ZQxeEd (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 9/03/2566 เวลา 09:55:24 ดูภาพสไลด์โชว์ พมจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566