พม.ตรัง พร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างยั่งยืน

พม.ตรัง พร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างยั่งยืน

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบปะ ให้กำลังใจกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนพิการจังหวัดตรัง พร้อมวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การให้บริการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระหรือการขยายกิจการสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม อีกทั้งสถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการจังหวัดตรัง มีจำนวน 20,679 ราย แยกเป็นเพศชาย จำนวน 11,118 ราย เพศหญิง 9,561 ราย และได้ใช้บริการของกองทุนมาแล้ว จำนวน 2,640 ราย และยังมีข้อผูกพันกับกองทุน จำนวน 1,588 ราย มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ขอกู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพเกษตร ประมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และอื่นๆ คนพิการและผู้ดูแล คนพิการส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อผูกพันตามสัญญาเงินกู้ แนวทางการรับชำระเงินกู้คนพิการ แนวทางการปฏิบัติเมื่อตกเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ แนวทางการรับสภาพหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ นอกเหนือจากนั้นในวันนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้กำหนดมอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 1,775,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กระทรวง พม. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินที่ได้รับในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้ นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้ไว้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ... https://bit.ly/3y9Q3qq (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 3/03/2566 เวลา 11:59:26 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.ตรัง พร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างยั่งยืน