จ.นราธิวาสจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ส่งเสริมให้โอกาสคนพิการ

จ.นราธิวาสจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ส่งเสริมให้โอกาสคนพิการ

จังหวัดนราธิวาสจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ส่งเสริมให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วม กับกิจกรรมในสังคม เสริมสร้างศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมสร้างการรับรู้สิทธิสวัสดิการต่างๆ

วันนี้ (2 มี.ค.66) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นายชิตชัยวุธ เดชาสันติ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 800 คน ร่วมในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการโดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน หรือการเป็นสังคมแห่งโอกาส

จ.นราธิวาสจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ส่งเสริมให้โอกาสคนพิการ

ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ โดยปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยได้มีการทบทวนการกำหนดคำนิยามและแนวทางการประเมินความพิการ รวมทั้งการแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาระบบบริการคนพิการผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE ณ โรงพยาบาล ซึ่งได้มีการจัดตั้งนำร่องกับโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

ด้านนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อให้ความสำคัญกับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งยังสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมเสมอภาค เท่าเทียมกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 24,515 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของประชากรจังหวัดนราธิวาส และพบว่าคนพิการทีมีอายุมากกว่า 60 ปี หรือคนพิการสูงอายุมีจำนวน 2,694 คน หรือร้อยละ10.98 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่าในปี 2571 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และพบแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย

โดยในพิธีมีการอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันคนพิการสากล การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดนราธิวาส การมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ การปาฐกถาพิเศษ และการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

ขอบคุณ... https://bit.ly/3J9yhtw (ขนาดไฟล์: 149)

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.66
วันที่โพสต์: 3/03/2566 เวลา 11:05:10 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.นราธิวาสจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2566 ส่งเสริมให้โอกาสคนพิการ