แนวทางทำงานให้ประสบความสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

๖. ปณิธานในการปฏิบัติหน้าที่

๖.๒ คิดเองเขียนเองจากการที่เคยสัมผัสกับหน้าห้องนายหลายสำนักงานในการทำงานที่ผ่านมา

- จริงใจ จงรักภักดี ต่อผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่หลอกลวงหรือปิดบังเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้นแม้ข้อผิดพลาดของตัวเอง

- “อยู่กับนายต้องไม่ทำตัวใหญ่ตามนาย” กลับยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น

- ต้องกล้าพูดกล้าถามผู้บังคับบัญชาในเรื่องราชการ ทั้งที่ริเริ่มเองหรือผู้อื่นฝากให้ถาม

- รายงานผลการปฏิบัติตามคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเรื่องโดยเร็วที่สุด ต้องไม่ให้ผู้บังคับบัญชาทวงถาม

- ไม่อ้างชื่อผู้บังคับบัญชาหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชา ในเรื่องที่เป็นความต้องการส่วนตัว หรือโยนงานที่ ผู้บังคับบัญชามอบให้เราทำไปให้ผู้อื่น

- ไม่พูดเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ

- รีบแจ้งข้อราชการ นโยบาย แนวความคิด หรือคำปรารภของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง ถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง

- จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่เอาเปรียบ ไม่ปิดบัง ระวังคำพูดหรือการกระทำมิให้เพื่อนร่วมงานถูก ผู้บังคับบัญชาตำหนิ

- กระจ่ายข่าวสารทุกเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือตำหนิแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยให้เพื่อนร่วมงานทราบทันที เพื่อทุกคนจะได้ทราบและไม่กระทำผิดพลาดอย่างเดียวกัน

- ความดีของเพื่อนร่วมงาน ไม่นำมาอ้างว่าเป็นผู้ทำเอง กลับยิ่งต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- ความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงาน กลับต้องรับผิดต่อผู้บังคับบัญชาเสียเอง ในฐานะหัวหน้าสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: พันเอก เอนก แสงสุก
วันที่โพสต์: 19/07/2556 เวลา 06:22:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ๖. ปณิธานในการปฏิบัติหน้าที่ ๖.๒ คิดเองเขียนเองจากการที่เคยสัมผัสกับหน้าห้องนายหลายสำนักงานในการทำงานที่ผ่านมา - จริงใจ จงรักภักดี ต่อผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่หลอกลวงหรือปิดบังเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้นแม้ข้อผิดพลาดของตัวเอง - “อยู่กับนายต้องไม่ทำตัวใหญ่ตามนาย” กลับยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น - ต้องกล้าพูดกล้าถามผู้บังคับบัญชาในเรื่องราชการ ทั้งที่ริเริ่มเองหรือผู้อื่นฝากให้ถาม - รายงานผลการปฏิบัติตามคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเรื่องโดยเร็วที่สุด ต้องไม่ให้ผู้บังคับบัญชาทวงถาม - ไม่อ้างชื่อผู้บังคับบัญชาหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชา ในเรื่องที่เป็นความต้องการส่วนตัว หรือโยนงานที่ ผู้บังคับบัญชามอบให้เราทำไปให้ผู้อื่น - ไม่พูดเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ - รีบแจ้งข้อราชการ นโยบาย แนวความคิด หรือคำปรารภของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง ถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง - จริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่เอาเปรียบ ไม่ปิดบัง ระวังคำพูดหรือการกระทำมิให้เพื่อนร่วมงานถูก ผู้บังคับบัญชาตำหนิ - กระจ่ายข่าวสารทุกเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือตำหนิแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยให้เพื่อนร่วมงานทราบทันที เพื่อทุกคนจะได้ทราบและไม่กระทำผิดพลาดอย่างเดียวกัน - ความดีของเพื่อนร่วมงาน ไม่นำมาอ้างว่าเป็นผู้ทำเอง กลับยิ่งต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงาน กลับต้องรับผิดต่อผู้บังคับบัญชาเสียเอง ในฐานะหัวหน้าสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด