“วัฒนธรรมองค์การ” (Organizational) Culture)

เนื้อหาบางส่วน

Deal และ Kennedy (๑๙๘๒) ให้ความหมายของ “วัฒนธรรมองค์การ” ไว้อย่างง่ายๆว่า คือ “วิถี/วิธีที่พวกเราทำกันอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้” ซึ่งหมายรวมถึงค่านิยม ปทัสถาน ทัศนคติ สมมติฐานความเชื่อ ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ได้รับรู้และเข้าใจในคู่มือพนักงาน แต่หากเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเป็นแบบแผน เป็นสิ่งที่ถูกให้ค่าความหมาย และความสำคัญมายาวนาน สำหรับพนักงานในการคิดและทำสิ่งหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: มติชนรายวัน
วันที่โพสต์: 24/03/2556 เวลา 03:08:02

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด