เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

เนื้อหาบางส่วน

1.การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

การจัดสภาพการเรียนรู้หรือห้องฝึกทักษะให้บุคคลออทิสติกมีความสำคัญทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของเด็กและจะมีผลต่อการเรียนรู้ เช่นพื้นที่ต้องมีความชัดเจนว่า บริเวณใดใช้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเช่นถ้าเด็กจะเล่นลูกบอลก็ต้องไปที่สนามหลังบ้าน หรือบริเวณที่จัดไว้ จะไม่สามารถเล่นลูกบอลในห้องครัวได้ เป็นต้น ความชัดเจนตรงนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้นว่าเขาสามารถที่จะทำอะไรได้หรือทำไม่ได้กับบริเวณนั้นๆ เพราะเด็กออทิสติกขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสถานที่และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ ครู ผู้ปกครองต้องทราบข้อมูลพื้นฐานของเด็กด้วยว่าประสาทสัมผัสของเด็กอ่อนไหวต่อสิ่งใดเพราะเด็กออทิสติกจะมีปัญหาเรื่องของ sensory หรือประสาทสัมผัส มากไปหรือน้อยไปเช่น ถ้าห้องฝึกของเด็กมีแสงจ้าเกินไปเด็กก็อาจไม่ชอบ ซึ่งอาจจะแก้ไขโดยนำผ้าม่านมาติด หรือ อาจอยู่ไกล้ถึงขยะที่ส่งกลิ่นรุนแรง เด็กก็จะขาดสมาธิ หรือกลิ่นน้ำหอมของครู ของผู้ปกครอง ถ้าเป็นกลิ่นที่เด็กไม่ชอบก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ การจัดสภาพการเรียนไม่ว่าจะในบ้าน หรือในห้องฝึกต้องคำนึงถึงสิ่งที่สอนให้เด็กว่าถูกสถานที่ ถูกเวลา เพื่อให้รู้จักการปรับตัวต่อสถานที่ต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: http://www.gotoknow.org/posts/532204
วันที่โพสต์: 10/04/2556 เวลา 03:54:56

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด