รายชื่อและประวัติคณะกรรมการและที่ปรึกษา หน้า 1

 1. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์, ที่ปรึกษา
 2. นายสำเริง วิระชะนัง, ที่ปรึกษา
 3. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา, ประธานกรรมการ
 4. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ, รองประธานกรรมการ
 5. นายศุภชีพ ดิษเทศ, กรรมการ
 6. นายนิกร จำนง, กรรมการ
 7. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์, กรรมการ
 8. นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์, กรรมการ
 9. อธิบดีกรมการแพทย์, กรรมการ
 10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสำนักงาน, กรรมการ
 11. อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ, กรรมการ
 12. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ, กรรมการ
 13. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์, กรรมการและเหรัญญิก
 14. นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ, กรรมการและเลขาธิการ
 15. นายอำนวย กลิ่นอยู่, กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ