รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 9

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
121พ.ญ. พรรณพิมล หล่อตระกูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
122พ.ญ. พรรณพิมล หล่อตระกูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
123นาง พรรณี ศรีบรรเทาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
124นาง พรรณี ศรีบรรเทาสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
125นาง พรรณี แสงชูโตกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
126นาง พรรณี แสงชูโตกลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
127นาง พวงแก้ว กิจธรรมมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย๒๙ อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
128นาง พวงแก้ว กิจธรรมมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย๒๙ อาคารชัยพฤกษ์ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
129นาง พวงเพ็ญ ทวีโตสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐โทร. โทรสาร. มือถือ
130นาง พวงเพ็ญ ทวีโตสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
131นาย พัฒน์ วัฒนสินธุ์สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
132นาย พัฒน์ วัฒนสินธุ์สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
133นาง เพลินพิศ จันทรศักดิ์กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีธัญญาอ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
134นาง เพลินพิศ จันทรศักดิ์กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีธัญญาอ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
135นาง ภรณี ลุยโนสมาคมผู้ปกครองเพื่อบุคคลปัญญาอ่อน๕๔/๗๒๕ เมืองทองการ์เด้น ถ.พัฒนาการ ๖๕ เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด