รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 8

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
106 ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
107 ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
108 ผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
109 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ
110 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ
111 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน๒๐๔๔/๒๘–๓๓ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
112 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน๒๐๔๔/๒๘–๓๓ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
113 ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๒๒ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
114 ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๒๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
115 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอาย๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน ๕๕ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
116 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอก๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน ๕๕ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
117 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
118 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
119นาง พรพรรณ ขันดวงกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
120นาง พรพรรณ ขันดวงกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด