รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 7

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
91นาย ประยงค์ พนาสันติกุลกลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน
92นาย ประยงค์ พนาสันติกุลกลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
93นาย ประเสริฐ จุฑากลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
94 ประเสริฐ จุฑากลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
95รศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
96รศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
97นาง ปาริชาติ ธีระวิทย์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง๑๒ ม.๒ ซ.๘ ต.พนานิคม กิ่งอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
98นาง ปาริชาติ ธีระวิทย์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง๑๒ ม.๒ ซ.๘ ต.พนานิคม กิ่งอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
99นางสาว ปิ่นกาญจน์ เจตน์กสิกิจกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
100นางสาว ปิ่นกาญจน์ เจตน์กสิกิจกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
101นางสาว ผกาวรรณ สุทธิวงศ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
102นางสาว ผกาวรรณ สุทธิวงศ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
103นาง ผ่อง อนันตริยเวชโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
104นาง ผ่อง อนันตริยเวชโรงพยาบาลศรีธัญญาอ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
105 ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด