รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 6

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
76นางสาว นารี โกเจริญศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
77นาย น้ำหนึ่ง มิตรภาพศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
78นาย น้ำหนึ่ง มิตรภาพศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
79นาง นิรมัย คุ้มรักษาสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
80นาง นิรมัย คุ้มรักษาสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
81นาย บดินทร์ ใจดีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
82นาย บดินทร์ ใจดีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
83นาง บังอร เทพโกมุทกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
84นาง บังอร เทพโกมุทกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
85ผศ.ดร. เบญจา ชลธาร์นนท์ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
86ผศ.ดร. เบญจา ชลธาร์นนท์สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
87นาย ประกาศิต กายะสิทธิ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
88นาย ประกาศิต กายะสิทธิ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
89นาง ประภา อภิพัฒนาบริษัท ไทยสวัสดิ์อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด๔๑–๔๓ ถ.มเหสักข์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
90นาง ประภา อภิพัฒนาบริษัท ไทยสวัสดิ์อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต จำกัด๔๑–๔๓ ถ.มเหสักข์ สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด