รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 5

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
61นาง นงลักษณ์ ตังคะบุรีกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ชั้น ๑๓ กรมการจัดหางานถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
62พ.ญ. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิชสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
63พ.ท. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิชสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
64พ.ท. นพวรรณ ศรีวงศ์พานิชสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
65นางสาว นภัทร นามวงศ์โรงเรียน รุ่งอรุณ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
66นางสาว นภัทร นามวงศ์โรงเรียน รุ่งอรุณ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
67นางสาว นวลจันทร์ เงาประเสริฐกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
68นางสาว นวลจันทร์ เงาประเสริฐกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
69ผศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
70ผศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
71นาย น้อย นราเลิศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
72นาง น้อย นราเลิศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
73นาง นันทนา รัตนากรโรงพยาบาลศรีธัญญาอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
74นาง นันทนา รัตนากรโรงพยาบาลศรีธัญญาอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
75นางสาว นารี โกเจริญศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน๙๗ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด