รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 4

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
46นางสาว ดวงเพ็ญ ชูนามโรงเรียน รุ่งอรุณ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
47นางสาว ดวงเพ็ญ ชูนามโรงเรียน รุ่งอรุณ๙/๙ ม.๕ ซ.๓๓ ถ.พระราม ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียม กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
48นางสาว ดำริลักษณ์ พัฒน์ปาลสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
49นางสาว ดำริลักษณ์ พัฒน์ปาลสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
50นาง ตติยา ทุมเสนสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
51นาง ตติยา ทุมเสนสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
52พ.ท. ต่อพงษ์ กุลครรชิตสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก๒๙/๔๘๖ หมู่ ๙ ซ.๑๒ เมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
53น.พ. ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขาสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
54น.พ. ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขาสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
55ร.ท. ธนกฤต วิจิตรกูลสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย๔/๘๔ ม.๖ สายทิพย์วิลล่า ถ.เพชรเกษม ๖๙ แขวงหลักสองเขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐
56นางสาว ธัญญธร กัณหะวัฒนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
57นางสาว ธัญญธร กัณหะวัฒนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๓๔ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
58นาง ธิดา นพรัตน์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
59นาง ธิดา นพรัตน์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
60นาง นงลักษณ์ ตังคะบุรีกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ชั้น ๑๓ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด