รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 17

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
241นางสาว เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
242นาง หทัยพร คลังกำแหงสมาคมผู้ปกครองเพื่อบุคคลออทิซึม ( ไทย)๒๔/๑๐ ม.๑ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
243นาง หทัยพร คลังกำแหงสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความ๒๔/๑๐ ม.๑ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
244 อ.วันทนีย์ พันธชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
245ผศ. อนุชา นิลประพันธ์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
246ผศ. อนุชา นิลประพันธ์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒
247ร.ท. อเนก วิจิตรกูล๔/๘๔ ม.๖ สายทิพย์วิลล่า ถ.เพชรเกษม ๖๙ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐
248นาง อรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
249รศ. อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
250รศ. อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
251นางสาว อรพินทร์ มาลากิจศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง๑๒ ม.๒ ซ.๘ ต.พนานิคม กิ่งอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
252นางสาว อรพินทร์ มาลากิจศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง๑๒ ม.๒ ซ.๘ ต.พนานิคม กิ่งอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
253นางสาว อลิสา สุวรรณรัตน์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
254นางสาว อลิสา สุวรรณรัตน์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
255นาง อ้อมพร นิตยสุทธิสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด