รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 16

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
226นาง สุพิมนต์ ส่วนเสน่ห์ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล๙๔/๑ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
227นาง สุพิมนต์ ส่วนเสน่ห์ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน สถาบันราชานุกูล๙๔/๑ ม.๓ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
228นาย สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยาตู้ ปณ. ๑ พัทยา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
229นาย สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยาตู้ ปณ. ๑ พัทยา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐
230นาง สุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรติ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
231นาง สุภลักษณ์ ชัยภาณุเกียรติ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
232นางสาว สุรางค์ ชูโชติรสส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
233นางสาว สุรางค์ ชูโชติรสส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
234นางสาว สุรีรัตน์ ก้านบัวแก้วสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
235นางสาว สุรีรัตน์ ก้านบัวแก้วสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
236นางสาว สุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนครนายกศาลากลางจังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
237นางสาว สุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนครนายกอ.เมือง จ.นครนายก
238นาง สุวรรณี ห่อวิวัฒน์ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่า
239นาง สุวรรณี ห่อวิวัฒน์ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
240นางสาว เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด