รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 15

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
211นาย สิทธิพงษ์ คงประยูรสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย๑๔๔/๙ หมู่บ้านฐิติพร ถ.พัฒนาการ ๒๙ เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
212นาย สิทธิพงษ์ คงประยูรสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย๑๔๔/๙ หมู่บ้านฐิติพร ถ.พัฒนาการ ๒๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
213นางสาว สุกัญญา ไกรสดับสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
214นางสาว สุกัญญา ไกรสดับสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
215นาง สุจิตร ศรีสุโรโรงเรียนราชานุกูล สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
216นาง สุจิตร ศรีสุโรโรงเรียนราชานุกูล สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
217รศ.ดร. สุชาย ธนวเสถียรคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
218นาง สุดใจ นาคเพียรศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ พัทยา๔๔๐ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
219นาง สุดใจ นาคเพียรศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ พัทยา๔๔๐ ม.๙ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
220นางสาว สุธิดา จุฑามาศสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
221นางสาว สุธิดา จุฑามาศสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
222นาง สุนีย์ สายสุพัฒน์ผลสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
223นาง สุนีย์ สายสุพัฒน์ผลสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
224นาง สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์โรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
225นาง สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์โรงพยาบาลศรีธัญญาอ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด