รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 11

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
151นาง รัตนา ธนะสุขถาวรกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ชั้น ๑๓ กรมการจัดหางานถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
152นางสาว รัศมี จิตโม้นาโรงพยาบาลศรีบุญเรืองแผนกกายภาพบำบัดอ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
153นางสาว รัศมี จิตโม้นาแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีบุญเรืองอ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
154พ.ญ. เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
155พ.ญ. เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
156 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
157 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
158นาง วงเดือน เดชะรินทร์๒๐๓ ถนนสุขุมวิท ๑๕ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
159นาง วงเดือน เดชะรินทร์๒๐๓ ถนนสุขุมวิท ๑๕ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
160นาง วนัสริน อินทรกำแหงสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
161นาง วนัสริน อินทรกำแหงสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
162นาง วรรณภา พลอยเกลื่อนโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
163นาง วรรณภา พลอยเกลื่อนโรงพยาบาลศรีธัญญาอ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
164พ.ญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ศุนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
165นาง วันทนีย์ พันธชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด