รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 10

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
136นาง ภรณี ลุยโนสมาคมผู้ปกครองบุคคล ที่บกพร่องทางสติปัญญา๕๔/๗๒๕ เมืองทองการ์เด้น ถ.พัฒนาการ ๖๕ เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐
137นาย มณเฑียร บุญตันสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
138นาย มนัส มณีประเสริฐสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
139นาย มนัส มณีประเสริฐสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารซันทาวเวอร์ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
140นาง มัจฉรี โอสถานนท์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
141 มัจฉรี โอสถานนท์สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
142นาง มาลี ปรีชาพลสิทธิ์กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
143นาง มาลี ปรีชาพลสิทธิ์กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
144นาย ยุทธการ ศิริสิมะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
145นาย ยุทธการ ศิริสิมะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
146นาง รศรินทร์ เกรย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
147นาง รศรินทร์ เกรย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
148นางสาว รัชดาวรรณ แดงสุขสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
149นางสาว รัชดาวรรณ แดงสุขสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
150นาง รัตนา ธนะสุขถาวรกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ชั้น ๑๓ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด