เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

โลโก้ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ชื่อเว็บไซต์ : เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Thailand e-Government

ชื่อย่อ : e-Gov

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : https://www.egov.go.th/th/index.php

ข้อมูลเว็บไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มาใช้ในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจ จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนานำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันสามารถนำ ICT มาใช้ เพื่อทำการปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้ได้เป้าประสงค์ของการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้กำหนดแผนทิศทาง (ROADMAP) ในการพัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบก้าวกระโดดในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2552-2557) และแผนดำเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้สามารถบรรลุการพัฒนาไปสู่ online information & interactive transaction โดยสมบูรณ์ ดังนี้

ระยะที่ 1 ภายในปี 2553 กำหนดเป้าหมายเป็น c-Government หรือ Connected Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการ e-Services

ระยะที่ 2-3 ภายในปี 2554-2555 เป็น m-Government หรือ Mobile Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่อื่น ๆ ในการให้บริการ e-Services

ระยะที่ 4 ภายในปี 2556 เป็น u-Government หรือ Ubiquitous Government ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางที่หลากหลายในการให้ บริการ e-Services ณ ที่ใดก็ได้ และเป็นบริการตลอดเวลาแบบ 24x7

ระยะที่ 5 ภายในปี 2557 เป็น t-Government หรือ Transformed Government หรือรัฐบาลที่ผ่านการแปลงสภาพตามนิยามขององค์การสหประชาชาติที่เป็นรัฐบาล ที่ใกล้ชิดกับประชาชนทุกภาคส่วนที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผ่านช่องทางที่หลากหลายในการให้บริการ e-Services ณ ที่ใดก็ได้ และเป็นบริการตลอดเวลาแบบ 24x7

ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 และ 2551 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาโครงการ Common Platform และ e-Government Portal เพื่อเป็นโครงสร้างกลาง (Government Gateway) ในการรองรับการใช้งานจากประชาชนในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐใน ลักษณะการให้และรับบริการแบบรวมจุดเดียว (One Stop Service) ผ่านระบบ Single Window Entry ด้วย Single Sign On ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานระบบ e-Service ของผู้ใช้งานเกิดความสะดวก รวดเร็ว มั่นใจในด้านความปลอดภัยน่าเชื่อถือไว้วางใจ และมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนา e-Government จึงควรให้มีการติดตาม ประเมินวัดผล และปรับปรุงระบบ Common Platform/e-Government Portal ให้สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานหน้าเว็บเดียวแล้วเข้าไปใช้งานบริการภาครัฐได้ทุกที่ เพื่อเป็นการบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบ กรอบแผนทิศทางของ e-Government Portal ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT แห่งชาติ รวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบ e-Government Portal เพื่อการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบก้าวกระโดดในระยะเวลา 5 ปี ให้เป็นศูนย์กลางบริการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อติดตาม ประเมิน วัดความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ รวมทั้งตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

3.เพื่อตรวจสอบระบบทั้งด้านความถูกต้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบ ความปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงศักยภาพทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (Patching) และเสริมจุดแข็งของระบบ (Hardening) รวมทั้งกำหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้ จริง

4.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ให้มีความสวยงาม น่าใช้ สะดวก ทันสมัย รวดเร็วต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ e-Services ของหน่วยภาครัฐได้อย่างเหมาะสม

5.เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กรอบการทำงานรวมถึงสถาปัตยกรรมของระบบ e-Government Portal ให้หน่วยงานภาครัฐทราบ และใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการระบบงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีระบบ e-Government Gateway กลางที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้

2.มีระบบ Web Services ที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และเป็นมาตรฐานแบบเปิด (Open standard)

3.มีระบบการเชื่อมโยงที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศสูงและเป็นมาตรฐาน

4.มีระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ ประชาชนสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้ ณ จุดเดียว

5.มีระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกัน (Common Information Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนา e-Government Gateway และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ด้วยระบบ Web Service และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบผ่านระบบ Single Window โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

ที่มา: https://www.egov.go.th/th/index.php
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 13:40:56 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด