เว็บไซต์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โลโก้ เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อเว็บไซต์ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ministry of Social Development and Human Security

ชื่อย่อ : MSDHS

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : https://www.m-society.go.th/main.php?filename=index

ข้อมูลเว็บไซต์

เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนโดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย

1. กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)

3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.)

4. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน

5. การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

6. สังกัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

7. สังกัดกระทรวงการคลัง

เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ให้มีการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ

ที่มา: https://www.m-society.go.th/main.php?filename=index
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 14:12:30 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด