เว็บไซต์ มูลนิธิไทย

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ เว็บไซต์มูลนิธิไทย

ชื่อเว็บไซต์ : มูลนิธิไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : THAILAND FOUNDATION

ชื่อย่อ : -

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://www.thailandfoundation.net/main/th/organize

ข้อมูลเว็บไซต์

เกี่ยวกับมูลนิธิไทย

มูลนิธิไทย

ในโลกปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยและข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารต่างๆได้ทำให้ชาวโลกสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ดังนั้น การใช้เครื่องมือทางการต่างประเทศที่มิใช่เครื่องมือทางการเมือง เช่น การใช้ประโยชน์จาก ศิลปะ วัฒนธรรม และโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและแยบยลในการเข้าถึงชาวต่างชาติ กลุ่มผลประโยชน์และผู้นำทางความคิด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนอีกด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้ตระหนักถึงแนวโน้มของโลกและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการทูตสาธารณะดังกล่าวนี้ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิไทยเป็นองค์กรอิสระที่มิใช่ของรัฐบาลขึ้นเมื่อปี 2550

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไทยมีดังนี้:

• เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทยในชุมชนระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความรู้

• เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มีศักยภาพของประเทศไทยในทุกๆด้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ

• ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมมือกับมูลนิธิฯอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวขึ้น

กิจกรรม

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิฯจะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้:

• เผยแพร่ “ความเป็นไทย” เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของไทยสู่นานาประเทศ

• เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา

• เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีของศิลปวัฒนธรรมไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ โดยผ่านสื่อต่างประเทศ

• จัดตั้ง “ศูนย์ไทย (Thai Center)” ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

• ดำเนินการโครงการอื่นใดที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

ที่มา: http://www.thailandfoundation.net/main/th/organize (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 14:10:53 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ มูลนิธิไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ เว็บไซต์มูลนิธิไทย ชื่อเว็บไซต์ : มูลนิธิไทย ชื่อภาษาอังกฤษ : THAILAND FOUNDATION ชื่อย่อ : - เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://www.thailandfoundation.net/main/th/organize ข้อมูลเว็บไซต์ เกี่ยวกับมูลนิธิไทย มูลนิธิไทย ในโลกปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยและข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารต่างๆได้ทำให้ชาวโลกสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ดังนั้น การใช้เครื่องมือทางการต่างประเทศที่มิใช่เครื่องมือทางการเมือง เช่น การใช้ประโยชน์จาก ศิลปะ วัฒนธรรม และโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและแยบยลในการเข้าถึงชาวต่างชาติ กลุ่มผลประโยชน์และผู้นำทางความคิด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนอีกด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้ตระหนักถึงแนวโน้มของโลกและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการทูตสาธารณะดังกล่าวนี้ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิไทยเป็นองค์กรอิสระที่มิใช่ของรัฐบาลขึ้นเมื่อปี 2550 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไทยมีดังนี้: • เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทยในชุมชนระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความรู้ • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มีศักยภาพของประเทศไทยในทุกๆด้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ • ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมมือกับมูลนิธิฯอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวขึ้น กิจกรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิฯจะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้: • เผยแพร่ “ความเป็นไทย” เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของไทยสู่นานาประเทศ • เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา • เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีของศิลปวัฒนธรรมไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ โดยผ่านสื่อต่างประเทศ • จัดตั้ง “ศูนย์ไทย (Thai Center)” ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น • ดำเนินการโครงการอื่นใดที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด