เทคโนโลยีสำหรับวัฏจักรชีวิตคนพิการ

เนื้อหาบางส่วน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัฎจักรชีวิตคนพิการ ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดไปจนถึงช่วงสูงอายุ ซึ่งจากข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการแสดงให้เห็นว่าคนพิการมีสาเหตุแห่งความพิการต่างๆ ดังนี้

◦ พิการจากพันธุกรรม จำนวนร้อยละ 2

◦ พิการแต่กำเนิด จำนวนร้อยละ 5

◦ พิการจากอุบัติเหตุ จำนวนร้อยละ 11

◦ พิการหรือดูแลตนเองไม่ได้จากการโรคภัยไข้เจ็บ จำนวนร้อยละ 59.30

◦ มากกว่า 1 สาเหตุ จำนวนร้อยละ 14.45

◦ อื่นๆ (แพทย์ไม่ระบุสาเหตุ) จำนวนร้อยละ 8.25

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
วันที่โพสต์: 29/05/2556 เวลา 03:09:08

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด