เด็กออทิสติก (Autistic Child)

แสดงความคิดเห็น

ภาพวาดดินสอสีของเด็กออทิสติก (Autistic Child)

นิยาม : เป็นเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อความหมาย สังคม อารมณ์และพฤติกรรมโดยมีลักษณะของความผิดปกติด้านภาษา และการพูดดังนี้คือไม่เข้าใจคำพูด มีปัญหาในการทำตามคำสั่งไม่สนใจต่อการสื่อความหมายด้วยคำพูด หรือท่าทาง บางคนอาจไม่พูดเลย พูดเลียนแบบ หรือพูดภาษาของตนเอง อาจมีความผิดปกติในด้านความดัง ระดับเสียง จังหวะ ไวยากรณ์และเนื้อหาของการพูด ไม่สามารถคงการสนทนาได้นาน และมักพูดเรื่องที่ตนเองสนใจ

การรักษา

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะของความผิดปกติและการดำเนินโรค และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และการพูด ขั้นตอนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด การปฏิบัติตัวของผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการด

2. วางแผนการสอน

3. เลือกเทคนิคและวิธีการฝึก กระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดให้เหมาะสมกับความสามารถและพฤติกรรมของเด็กแต่ละราย โดย

3.1 ฝึกวางเงื่อนไข

3.2 สอนภาษาและกระตุ้นการพูด

- ใช้ท่าทางร่วมกับคำพูด

- ใช้การแนะทางสายตาร่วมกับการพูด

- ใช้คำพูดสั้น ง่าย ในช่วงแรก

- วางแผนให้เด็กทำกิจกรรมจากง่ายไปยาก

- สอนให้พูดจากระดับคำไประดับประโยค

- สอนให้เด็กใช้ท่าทางอย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ

- ใช้ความสามารถเด่นหรือความสนใจเป็นพิเศษของเด็กให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

ขอบคุณ... http://thaisha.or.th/content/article/เด็กออทิสติก-autistic-child (ขนาดไฟล์: 146)

ที่มา: สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 17/05/2556 เวลา 04:38:22 ดูภาพสไลด์โชว์ เด็กออทิสติก (Autistic Child)

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ภาพวาดดินสอสีของเด็กออทิสติก (Autistic Child) นิยาม : เป็นเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อความหมาย สังคม อารมณ์และพฤติกรรมโดยมีลักษณะของความผิดปกติด้านภาษา และการพูดดังนี้คือไม่เข้าใจคำพูด มีปัญหาในการทำตามคำสั่งไม่สนใจต่อการสื่อความหมายด้วยคำพูด หรือท่าทาง บางคนอาจไม่พูดเลย พูดเลียนแบบ หรือพูดภาษาของตนเอง อาจมีความผิดปกติในด้านความดัง ระดับเสียง จังหวะ ไวยากรณ์และเนื้อหาของการพูด ไม่สามารถคงการสนทนาได้นาน และมักพูดเรื่องที่ตนเองสนใจ การรักษา 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะของความผิดปกติและการดำเนินโรค และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และการพูด ขั้นตอนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด การปฏิบัติตัวของผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการด 2. วางแผนการสอน 3. เลือกเทคนิคและวิธีการฝึก กระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการพูดให้เหมาะสมกับความสามารถและพฤติกรรมของเด็กแต่ละราย โดย 3.1 ฝึกวางเงื่อนไข 3.2 สอนภาษาและกระตุ้นการพูด - ใช้ท่าทางร่วมกับคำพูด - ใช้การแนะทางสายตาร่วมกับการพูด - ใช้คำพูดสั้น ง่าย ในช่วงแรก - วางแผนให้เด็กทำกิจกรรมจากง่ายไปยาก - สอนให้พูดจากระดับคำไประดับประโยค - สอนให้เด็กใช้ท่าทางอย่างถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ - ใช้ความสามารถเด่นหรือความสนใจเป็นพิเศษของเด็กให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ ขอบคุณ... http://thaisha.or.th/content/article/เด็กออทิสติก-autistic-child

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด