ข้อเสนอแนะองค์กรด้านคนพิการในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

เนื้อหาบางสว่น

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยองค์กรคนพิการระดับชาติ 5 สมาคม ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษาของคนพิการ ดังนั้น สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จึงขอนำเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อเสนอด้านการศึกษา

ที่มา: สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
วันที่โพสต์: 4/03/2556 เวลา 07:10:05

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด