ธนากร กังกิติคุณ

: บุคลิกส่วนตัว พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติ บุคคล องค์กร มีความจริงใจ และยินดียอมรับความคิเห็นของคนอื่น มีความรับผิด

: ผมเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวครับ เดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ สื่อสารได้ อ่านออกเสียงได้ชัดเจน มีบัตรคนพิการครับ

ปัจจุบันทำงานอยู่ ตำแหน่ง จัดซื้อ บุคคล ประสานงานคับ

เบอร์ติดต่อ 0829872036

อีเมล์: khunkorn35@gmail.com

12/10/2562 เวลา 12:03:22 โดย นาย นาย ธนากร กังกิติคุณ