ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 5

 1. 61ต้องการทำงาน โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 3/10/2561
 2. 62ผู้ ผู้พิการทางสายตาตาบอดหนึ่งข้างสนใจทำงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพั... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 2/10/2561
 3. 63หางานทำ โดย นางสาว ธนาภรณ์ ริยะกุล 1/10/2561
 4. 64อยากทำงาน โดย นางสาว สุชาวดี จันสุข 30/09/2561
 5. 65เป็นผู้พิการทางสายตา ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 28/09/2561
 6. 66ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ในกรุงเทพ ครับ 0994192573 โดย นาย ธีระวัฒน์ เสนาอุดร 26/09/2561
 7. 67หางานด่วน โดย นาย นาย วรเทพ ชุ่มเน็น 24/09/2561
 8. 68ผู้พิการหูหนวก หางานแม่บ้านเชียงใหม่ โดย นาง วิภารัตน์ บุระชัด 24/09/2561
 9. 69คนพิการด้านสื่อความหมายหางานใหม่ โดย นาย ชาครีส แพงพงมา 22/09/2561
 10. 70ต้องการหางานใหม่ โดย นาย พจน์ธวัช กิตธารเมธี 20/09/2561
 11. 71หางาน โดย นางสาว อริสรา ตระกูลพันธ์ดี 18/09/2561
 12. 72น.ส.พะเยาว์ ศรีเตียเพ็ชร โดย นางสาว พะเยาว์ ศรีเตียเพ็ชร 17/09/2561
 13. 73ด่วน!!หางานใหม่ โดย นาย วีระชาติ จาดนอก 17/09/2561
 14. 74ต้องการทำงานรับโทรศัพท์ หรืองานอื่นๆตามความเหมาะสมค่ะ 0949413357 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 17/09/2561
 15. 75ผู้ ผู้พิการทางสายตาตาบอดหนึ่งข้างสนใจทำงาน operator เจ้าหน้าที่... โดย นางสาว นวพร ทัพเอี่ยม 17/09/2561