ข่าวภาครัฐรับคนพิการทำงาน หน้า 4

กระทู้ทั้งหมด

 1. 46เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรั... 3348/0 16/07/2558
 2. 47กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญช... 3024/1 21/05/2558
 3. 48กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต (คนพ... 2796/0 21/05/2558
 4. 49เชิญผู้พิการเข้าทำงาน สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ...ตำแหน่ง พน... 3016/0 25/02/2557
 5. 50 กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครคนพิการทำงานธุรการ 1 อัตรา ... 4385/0 29/10/2556
 6. 51เปิดรับสมัครคนพิการทำงาน...กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ... 3445/0 11/10/2556
 7. 52มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครคนพ... 3654/0 8/10/2556
 8. 53เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2-20 ก.... 4078/0 22/08/2556
 9. 54สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) รับสมัครคนพิการทำงาน(... 3876/0 20/08/2556
 10. 55สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครคนพิก... 3553/0 20/08/2556
 11. 56เชิญคนตาบอด(หญิง)สมัครงาน...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง (26-30 ส... 2997/0 15/08/2556
 12. 57ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รับสมัครคนพิการทำงาน ... 3707/0 8/08/2556
 13. 58เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (5-20 ส.ค. 56) 3287/0 2/08/2556
 14. 59เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมสรรพากร (1-22 ส.ค. 56) 3611/0 31/07/2556
 15. 60เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมบัญชีกลาง(เขตพื้นที่) (24 ก.ค.-7 ส.... 2592/0 29/07/2556